بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای کلوانس

توضیحات

روستاي كلوانس دراستان آذربايجان غربي درشهرستان خوي كه دومين شهرپرجمعيت استان است قرارداردشهرستان خوي درناحيه شمال غربي استان ودرفاصله ۱۶۰كيلومتري استان قرارداردكه به چهاربخش تقسيم مي شوديكي ازبخشهاي اين شهرستان بخش صفائيه است بخش صفائيه به دودهستان تقسيم مي شوددهستان الندودهستان سكمن آبادروستاي كلوانس دردهستان سكمن آبادواقع است اين روستادرمرزكشورتركيه قرارداردآب وهواي اين روستاكوهستاني بوده وازشرايط آب وهوايي معتدل وملايم برخوردارمي باشدكه زمستان هاي سخت سردوبرفي وتابستان هاي ملايم دارداهالي اين روستابه زبان آذري صحبت مي كنندودين شان اسلام ومذهبشان شيعه مي باشداين روستادرقسمت كوهپايه اي قراردارددرزمينه زمين شناسي هم معدن كروميت دراين روستاوجودداردوخاك روستابصورت رسي وسيليتي مي باشد
فاصله روستاازشهركوچك ۲۵ كيلومترازشهرستان خوي ۳۶كيلومتروازمركزاستان ۱۶۵كيلومترمي باشداين روستادرراه اصلي قرارداردو۵كيلومترمانده به روستاواردراه فرعي مي شود.
جمعيت روستاباتوجه به اطلاعات بدست امده ازدهيارمحترم اين روستاوهمچنين سرشماري ۱۳۸۵جمعيت كل اين روستا۱۳۰۶نفرو۲۴۱خانوارمي باشدكه ازاين جمعيت ۱۱۲۰نفرجمعيت دائم وبقيه جمعيت فصلي مي باشند.
وجه تسميه روستاي كلوانس
باتوجه به نقل وقولهاي قديميان وهمچنين بيانات آقاي محمدبخت آور(شاعروتاريخدان روستا)اين روستااززمان مسيحيت وجودداشته ودران زمان فردي مسيحي به نام آوانس دراين روستازندگي مي كرده كه ازلحاظ قدرت بدني قوي وپرزوربودواهالي منطقه اوراكل اوانس (پهلوان آوانس) صدامي زدندبدليل شهرت اين فرددرمنطقه اين روستارابانام اوشناختندوبعدهانام اين روستاراكلوانس گذاشتند.
بررسي روستاي كلوانس ازلحاظ اقتصاد
شغل اكثرساكنين روستاي كلوانس كشاورزي بوده ودركناركشاورزي ،دامداري وقالي بافي نيزرواج داردكشاورزي دراين روستابه صورت ابي وديمي صورت مي گيردبنابراين محصولات اين روستابه دوصورت توليدمي شودابي وديمي ،به طوركل محصولات كشاورزي اين روستاعبارتندازگندم،جو،نخود،عدس،سيب زميني،تخمه كدو،تخمه آفتابگردان و…مي باشد
توليدات كشاورزي اين روستاهم جنبه خودمصرفي داردوهم براي فروش به شهرستان صادرمي شود
درزمينه دام نزديك به ۱۰هزارراس گوسفندو۴۰۰راس گاووگاوميش دراين روستاوجودداردوباتوجه به اينكه ۹۵درصدچراي دام درمراتع سرسبزروستااست محصولات دامي اين روستادرمنطقه واستان زبان زدخاص وعام است توليدات دامي اين روستا پنير ، خامه ،كره ، ماست ، روغن زرد ، كشك ، پشم ، گوشت مي باشد كه بيشتر جنبه خودمصرفي دارد.
صنعت قاليبافي
درزمينه قالي بافي بايد گفت در اين روستا درگذشته قالي بافي دراكثر خانه ها وجود داشته ، اما درسالهاي اخيرباتوجه به مشكلاتي كه درزمينه صنعت قالي بافي دركشور وجود داشت درحال حاضرافرادكمتري دراين زمينه به فعاليت مي پردازندامابا اين حال حدود۵۰ درصدازجوانان روستا درزمينه قالي بافي مشغول به كارنددراين روستا۸۰ درصدقالي ها در روستا توسط واسطه هاخريداري مي شودو۲۰درصدديگرمستقيماتوسط خودروستاييان به بازارفرش شهرستان خوي عرضه مي شود.
خدمات موجوددرروستا
دراين روستا۶ مغازه ۱ قهوه خانه ۴ ارايشگاه ، ۳ تا نانوايي ، ۱ مغازه جوشكاري وتعميرموتورسيكلت ، اعددمغازه ريسمان فروشي ، يك شركت تعاوني ،وجود دارد:
ازخدمات ديگر دراين روستا شركت تعاوني حافظ كه داراي يك فروشگاه ومخزن سوخت مي باشدكه چندروستاي اطراف راتحت پوشش خودقرارمي دهداين شركت درسال ۱۳۵۳تاسيس شده است كه درحال حاضرفروشگاه تعاوني ان نيمه فعال مي باشد
همچنين دراين روستاخانه بهداشت ودرمانگاه عمومي قرارداردكه درقسمت جنوب غربي روستاواقع شده اندكه ازروستاهاي اطراف هم به اين درمانگاه مراجعه مي كنند
درزمينه آموزشي يك مدرسه ابتدايي ويك مدرسه راهنمايي دراين روستاوجوداردكه تعدادانش اموزان ابتدايي نزديك به ۹۰نفروتعداددانش آموزان راهنمايي ۷۵نفرمي باشدكه دانش اموزان ابتدايي باتوجه به تعدادكم دانش آموزان دخترمختلط مي باشند
همچنين دراين روستا پايگاه بسيج نيز وجود داردكه در جنب خانه بهداشت واقع است و۲۵۰ نفردراين پايگاه عضو مي باشند
اين روستايك مسجدجامع داردكه داراي ابدارخانه ،آشپزخانه ،وسرويس بهداشتي است مسجدجامع اين روستادرسال ۱۳۷۰ تاسيس شده است.۴۰۰مترمربع مساحت داردداراي دوطبقه (بخش آقايان وخانم ها) مي باشد
اين روستاداراي قبرستان بوده كه درشمال غربي روستاقرارگرفته مساحت اين قبرستان يك هكتاراست وداراي غسالخانه مي باشددراين قبرستان ۲زيارتگاه واقع است كه ساكنين روستااعتقادخاصي به اين دوزيارتگاه دارندوهرسال سفره هاي نذري دراين محل برپا مي كنند
درزمينه ورزشي بايدگفت يك سالن ورزشي براي آقايان دراين روستاساخته شده كه ۱۰۰نفردررشته هاي فوتبال ،واليبال بصورت نيمه وقت فعاليت دارنداين روستايك تيم ورزشي به نام اورين دارد
همچنين دراين روستايك گلخانه وجوددارد كه باتوجه به مشكلات اقتصادي نيمه فعال است
درزمينه اب نيز۱۰حلقه چاه ۷۱چاه برقي ،۳رودو۳چشمه به نام كورابلاغي ،قبله بلاغي ،كندبلاغي مي باشدكه مردم روستابراي شست وشوازآب اين چشمه هااستفاده مي كنند.
آب شرب روستاي كلوانس ازچشمه قبله بلاغي كه درمنطقه خسرولارواقع است تامين مي شود.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها