جستجو
نوخندان

توضیحات

جمعیت : ۳۰۳۵کد تلفن : ۵۸۲
نوخَندان شهري است در استان خراسان رضوي در شرق ايران. اين شهر در بخش نوخندان شهرستان درگز قرار دارد. جمعيت اين شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۰۳۵ نفر بوده است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5