بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای برم سیاه

توضیحات

در ۱۰ کيلومتري خومه زار ۲۵ کيلومتري نورآباد واقع شده، اين روستاحدود۲۰۰۰ نفر جمعيت دارد و تقریباً همه ساکنان آن قشقايي هستند. روستاي پودنک هم در ۵ کيلومتري خومه زار و در فاصله ميان خومه زار و برم سياه واقع شده است، حدود ۱۰۰۰نفر جمعيت دارد و به عنوان یک روستای لری شناخته می‌شود.
در اين تحقيق تمامي پاسخگويان مردان ۱۷ سال به بالا بودند. دليل اين کار سادگي مصاحبه و عدم وجود شرايط مناسب براي مصاحبه با زنان بود. ضمن آنکه در اين مناطق با ساختار پدرسالارانه، نظرات زنان درمورد مسائل اجتماعي چندان تفاوتي با مردان ندارد. پاسخگويان در مجموع ۸۹ نفر بودند که از اين تعداد ۱۶ نفر لر پودنك، ۲۵ نفر لر خومه زار، ۱۷ نفر ترک برم سياه و ۳۱ نفر ترک خومه زار بودند. از بين اين تعداد هم ۵ نفر لر خومه زار، ۵ نفر ترک خومه زار، ۵ نفر لر پودنک و ۵ نفر هم ترک برم سياه براي مصاحبه كيفي انتخاب شدند.
تحليل داده ها:
از ميان ۱۷ نفر ترک برم سياه، ۱۵ نفر گفتند که لرها مي توانند در اين منطقه زندگي کنند.۱۱ نفر از آنها حاضر شدند، لرها را در روستاي خود بپذيرند. ۱۱ نفر هم حاضر شدند با يک لر تراکتور شراکتي بخرند. از ميان اين ۱۷ نفر پاسخگو، ۱۲ نفر حاضر بودند يکي از اعضاي مرد خانواده آنها با يک دختر لر ازدواج کند. ۱۰ نفر هم گفتند که حاضرند با ازدواج دختري از خانواده خود با يک مرد لر موافقت کنند.
از ميان ۱۶ نفر پاسخگو در روستاي لر نشين پودنک، ۱۱ نفر گفتند که ترک‌ها مي توانند در اين منطقه زندگي کنند، ۷ نفر گفتند ترک‌ها مي توانند در پودک زندگي کنند، ۴ نفر حاضر بودند با يک ترک تراکتور شراکتي بخرند. ۶ نفر حاضر بودند پسري از خانواده آنها با يک دختر ترک ازدواج کند و پنج نفر حاضر بودند با ازدواج دختري از خانواده خود با يک پسر ترک موافقت کنند. جواب هاي پاسخگويان در پودنک نشان مي دهد که در اين منطقه هم مانند برم سياه، به تحقيقات زمينه اي احتياج بوده که عدم انجام تحقيقات زمينه اي و مرتب کردن پاسخ‌ها باعث شده ترتيب شدت جواب‌ها به هم بخورد.
از میان ۲۵ پاسخگوی لر خومه زاری ۲۳ نفر حاضر بودند ترک‌ها در آن منطقه زندگی کنند. ۲۳نفر هم حاضر بودند ترک‌ها را در محله خود بپذیرند.۲۱ نفر حاضر بودند با یک ترک تراکتور شریکی بخرند ۱۷ نفر حاضر بودند پسری از خانواده آنها با یک ترک ازدواج کند و ۱۷ نفر نیز با ازدواج دختری از خانواده آنها با ترک‌ها موافق بودند.
از میان ۳۱ پاسخگوی ترک خومه زار ۲۹ نفر حاضر بودند که یک لر را در خومه زار بپذیرند. ۲۷نفر هم حاضر بودند لرها را در محله خود بپذیرند. ۲۵ نفر حاضر بودند با یک لر تراکتور شریکی بخرند.۲۲ نفر حاضر بودند پسری از خانواده آنها با یک لر ازدواج کند و ۱۹ نفر نیز با ازدواج دختری از خانواده آنها با يك لر موافق بودند.
مقایسه پاسخهاي داده شده به گزینه‌ها در مناطق مختلف فرضیه ما را به خوبی تایید می‌کند. مطابق نتایج حاصل از نرم افزار SPSS در حالیکه ۹۲ درصد لرها و ۹۳ درصد ترک‌ها درخومه زار به گزینه اول پاسخ مثبت داده اند این میزان برای ترک‌های برم سیاه ۸۸ درصد و برای لرهای پودنک ۶۸ درصد بوده است.
داده‌های کیفی مشخص می‌کنند که عدم تمایل لرهای پودنک به حضور ترک‌ها در این منطقه نه به دلایل فرهنگی که به دلایل اقتصادی است و در واقع آنها نگران کمبود مرتع برای دامهای خود هستند.
برای گزینه دوم که مثل گزینه اول به مساله همزیستی مکانی مربوط می‌شود بین لرهای خومه زار ۹۲ درصد و بین ترک‌های خومه زار ۸۷ درصد پاسخ مثبت بوده است. این میزان پاسخ مثبت در میان لرهای پودنک ۴۳ درصد بوده که این میزان تمایل پایین به عوامل مرتبط با پاسخ به گزینه اول مربوط است. حدود ۶۴ درصد ترک‌های برم سیاه هم به این گزینه پاسخ مثبت داده اند که این میزان ۱۷ درصد پایین‌تر از پاسخ مثبت ترک‌های خومه زار به این گزینه است.
۸۴ درصد از لرهای خومه زار و ۸۰ درصد از ترک‌های خومه زار به گزینه سوم پاسخ مثبت داده‌اند در حالیکه این میزان در میان لرهای پودنک ۲۵ درصد و در میان ترک‌های برم سیاه ۵۸ درصد بوده است. لرهای پودنک برای عدم تمایل خود برای خرید یک تراکتور شراکتی با یک ترک بیشتر به عدم تمایل نسبتا به نفس مساله شراکت و نداشتن اعتماد به ترک‌ها اشاره کرده‌اند. لرهای پودنک ۵۹ درصد كمتراز لرهای خومه زار به این گزینه پاسخ مثبت داده اند حال آنکه این دو ده کمتر از ۵ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند و در ضمن به دلیل همین نزدیکی سابقه خویشاوندی و ارتباطات زیادی هم با هم دارند. برای گزینه چهارم یعنی تمایل به ازدواج پسری از خانواده خود یا دختری از قومیت دیگر در میان لرهای خومه زار ۶۸ درصد پاسخ مثبت و در میان ترک‌های خومه زار ۷۰ درصد پاسخ مثبت به دست آمده است. بالاترین پاسخ مثبت به این گزینه متعلق به لرهای پودنک و ۷۷ درصد بوده است.۷۰ درصد از پاسخگویان در میان ترک‌های برم سیاه هم به این گزینه پاسخ مثبت داده اند. تحلیل داده‌های کیفی نشان می‌دهد که پاسخ‌های مثبت به این گزینه در میان سکنه خومه زار بیشتر به دلایل انسانی و نوع دوستی و در میان ترک‌های برم سیاه و لرهای پودنک غلبه بر دیگری بوده است. این احساس غلبه بر دیگری با ازدواج با دختر آنها همانند سایر مناطق شرقی در این منطقه هم رواج دارد. در حالیکه ۶۸ درصد از لرهای خومه زار و ۶۱ درصد از ترک‌های خومه زار به گزینه پنجم پاسخ مثبت داده‌اند این میزان در میان لرهای پودنک فقط ۲۵ درصد بوده است ۵۸ درصد از ترک‌های برم سیاه هم به این گزینه پاسخ مثبت داده اند. دلایل پایین بودن میزان پاسخ مثبت به این گزینه‌ها در میان لرهای پودنک را می‌توان به همان دلایل بالا بودن پاسخ مثبت آنها به گزینه چهارم نسبت داد. تحلیل داده‌های کیفی مشخص می‌کنند که استدلال لرها برای پذیرش دیگری به ترتیب بر مبنای ایرانیت، انسانیت و اسلامیت قرار دارد حال آنکه استدلال قشقايي‌ها برای پذیرش دیگری به ترتیب بر مبنای اسلامیت، ایرانیت و انسانیت استوار است. همچنین مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد سطح تحمل بين فرهنگی در میان لرهای خومه زار از همه بیشتر و در میان لرهای پودنک از همه کمتر است و همانطور که قبلا هم گفته شد نکته مهم در این مساله است که این دو گروه کمتر از ۵ کیلومتر با هم فاصله دارند. همچنین مشخص شد که روحیه همکاری و مشارکت در میان ترک‌های برم سیاه ۳۹ درصد از لرهای پودنک بیشتر است در حالیکه در خومه زار روحیه مشارکت لرها ۴ درصد از ترک‌ها بیشتر است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :