بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
اشنویه

توضیحات

در ناحيه اقوامي چون لولوبي‌ها ، هوريائيان، آشوري ها ، اورارتوها و مادها در دوره هاي معيني از تاريخ مي‌زيسته اند. در كتيبه كوروش از ايالت اشنوناك (اشنويه) به نام خراجگزار نام برده شده است.
در كلي شين (جنوب‌غربي اشنويه) سنگي به ارتفاع ۱۷۰ سانتي متر وجود دارد كه بر روي آن كتيبه‌اي به دو زبان اورارتويي وآشوري حك شده و متعلق به هشت قرن پيش از ميلاد است. متن اورارتويي از ايشيوينا (۸۱۴ قبل از ميلاد) پادشاه اورارتو است كه در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوري حك شده است.
اين شهر در حيات تاريخي خود جولانگاه جنگ وگريز‌هاي زيادي بود. در سال ۱۹۰۹ ميلادي عثماني‌ها اشنويه را تسخير كردند وبا قدرت تمام دست به كشتار زدند. جنگ روس‌ها و‌عثماني‌هانيز زيان زيادي به جان و مال مردم وارد كرد.
پس از كشتار روس‌ها و عثماني‌ها نوبت به مرگ ومير ناشي از قحطي بزرگي رسيد كه مردم مجبور به مهاجرت به عراق‌(موصل و كركوك)‌ شدند. درسال ۱۳۲۰ هجري ، زلزله بزرگي شهر اشنويه را تكان داد و خسارات مالي و جاني سنگيني را به بارآورد. امروز شهر اشنويه يكي از شهرهاي متوسط استان‌است كه درجهت رشد وتوسعه گام برمي‌دارد.
صنایع و معادن
صنایع این منطقه به صنایع کوچک کارخانه ای و کارگاهی و صنایع دستی محدود می شود.
کشاورزی و دام داری
شغل بیش تر مردم اشنويه زراعت و دام داری است. عمده ی محصولات اين شهرستان گندم، جو، بنشن و توتون است. دامداری نیز در این ناحیه همراه با کشاورزی به گونه ی سنتی انجام می گیرد.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
در اين ناحيه اقوامی چون لولوبی ها، هورييان، آشوری ها، اورارتوها و مادها در دوره های معينی از تاريخ می زيسته اند. در كتيبه كوروش از ايالات اشنونک كه همان اشنويه باشد به عنوان خراج گزار نام برده شده است. در كلی شين (واقع در جنوب غربی اشنويه) سنگی به ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر وجود دارد كه بر روی آن كتيبه ای به دو زبان اورارتويی و آشوری حک شده و متعلق به قرن هشتم پيش از ميلاد است. متن اورارتويی از ايشيونيا(۸۱۴ قبل از ميلاد) پادشاه اورارتو است كه در سمت چپ آن همان متن به زبان آشوری حكاكی شده است.اين شهر در حيات تاريخی خود جولانگاه جنگ و گريزهای زيادی بوده است. در سال ۱۹۰۹ ميلادی، عثمانی ها اشنويه را تسخير كردند و با قدرت تمام دست به كشتار زدند. جنگ روس ها و عثمانی ها نيز زيان زيادی به جان و مال مردم وارد كرد. پس از كشتار روس ها و عثمانی ها نوبت به مرگ و مير ناشی از قحطی بزرگی رسيد كه مردم را مجبور به مهاجرت به عراق (موصل و كركوک) کرد و از جمعيت ۱۳ هزار نفری آن روز تعداد ناچيزی باقی ماند. در سال ۱۳۲۰ هجری، زلزله بزرگی شهر اشنويه را تكان داد و خسارات مالی و جانی سنگينی را به بار آورد، به طوری كه شهر كاملا از بين رفت و مردم دوباره آن را بازسازی كردند. امروزه اشنويه يكی از شهرهای متوسط استان آذريايجان غربی است كه در جهت رشد و توسعه گام بر می دارد.مشخصات جغرافيايي
اشنویه از شهرستان های استان آذربایجان غربی است که در ناحیه ی باختر استان قرار گرفته است. اشنويه در ۴۵ درجه و ۵ دقيقه درازای خاوری و ۳۷ درجه و ۲ دقیقه پهنای شمالی و ارتفاع ۱۴۷۰ متری از سطح دريا واقع شده است. این شهرستان از جنوب به پيرانشهر، از خاور به نقده و از سمت باختر به مرز ايران و عراق محدود می شود. مسیرهای ارتباطی و دسترسی به این منطقه عبارت اند از:– مسیر اشنويه – اروميه به درازای ۸۵ كيلومتر.– مسیر اشنويه – نقده به درازای ۳۰ كيلومتر.– مسیر اشنويه – پيرانشهر به درازای ۴۴ كيلومتر.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.