بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای ریسن

توضیحات

روستاي رييسن يكي ازروستاهاي دهستان شوئيل در۵۹كيلومتري رحيم آبادو ۷۴كيلومتري شهرستان رودسر ودرموقعيت جنوب غربي اين شهرستان ودرهمسايگي روستاهاي هسي كوه وباغسر ايزدين وخانسرك واقع شده است.
رييسن ازدوواژه ري +يسن تشكيل ومعني ري =چشمه وجريان رود ويسن=ستايش كه بعنوان چمشه ستايش ويارودمقدس معني شده است .همچنين واژه رييسن كه مركب ازري+يسن و ري =عزيزوگرامي ويسن=ستايش به معني ستايشگاه گرامي مي باشد.البته ريسن درلغت نامه دهخدا بمعني رسن وريسندگي آمده است.گويش محلي اين روستا ازنامواژه هاي پيش ازپهلوي بوده وبدون تغييرباهمان ريسين درمنطقه گويش مي شود.
درروستاي رييسن سه گروه مردم دركنارهمديگر باآسايش وآرامش زندگي مي كنند:
الف)گروهي كه جزءساكنين اين روستا(بومي)بودندوهستند.افرادي كه بنده آنهاراديده ام ولي اكنون به ديارحق شتافته اند : مرحومين رفيع عليدوخت (گلعليزاده)،جعفر(معروف به پيرمرد)عليزاده، عباسعلي عليجاني ، آقاجانگل ومشدي باباعلي آقاجاني ، حسينعلي عليزاده، همتعلي و رمضان وقاسم وسيف الله غلامي، اسحاق علينژاد، صادق زماني ، برجعلي سليمي پور، عيسي حسني ، محمدعلي باباخاني ، عبدالرحيم رحيمي وآنهاي كه درقيدحيات هستندنيزمتعاقبآ خواهم آوردتا ارتباط نسلها راحفظ كنيم وان شاا… بزرگان محل راباخانواده بااصل ونصب تاجاي كه بتوان درجاي ديگرمطرح خواهم نمود.
ب)دسته ديگر معروف به گالشان بودند كه ييلاق وقشلاق مي كردنديعني حدودشش ماه درييلاق وشش ماه ديگرسال راروستاهاي پرشه وسياهگل چال مي رفتند. .مرحومين مشدي كوچكعلي كريمي، مشدي تقي محمدي، طهماس حبيبي ، امان الله زلفي ، محمدابراهيم كريمي ، عزيزالله كريمي، حبيب حبيبي ، مصطفي محمدي ، مشدي مراد واصغربابايي، سليمخان عيسي پورودراين قسمت نيزمثل بندالف درجاي خودبه ذكرنام همه آنهاي كه درقيدحيات هستندنيز آشنا مي شويم .
ج)گروه سوم بنام خوش نشينان بودندكه درواقع دكاندارروستا بوده وازجاي ديگر(ايرمحله ) آمده بودندودراين روستاشاگرداني نيز تعليم دادند.مرحوم حجت رضايي وشاگردانش آقايان موسي ربيعي وصادق بابايي كه شاگردانش اكنون نيزدراين محل مشغول تجارت وكشاورزي ميباشندوبهتر است بگوييم كه ازخوش نشيني بيرون آمده اند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :