بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای شاخدار

توضیحات

روستاىشاخدارازقديمىترين مناطق زيباىبخش آبگرم وشهرستان بويين زهراازاستان قزوين است كه آداب ورسوم منحصربه فرده جهانىدارد.منطقه اىبكركه زمينه هاىبسيارىبراىپژوهش هاىباستان شناسىوتاريخىكشاورزىومعدنىدارد.حيفم آمدآن رامعرفىنكنم!دركوچه هاىپرازمهروعطوفت شاخدارخانه اىبودكاه گلىكه ديگرنيست زاده شده ام…. سرنوشت درهمان طفوليت مرابه شهركشانيد،ودرآنجارشديافتم ودرس خواندم وجوان شدم وبه ميان سالىرسيدم!وعبورازكوچه وخيابان هاىده رادوست دارم چون بوىكودكيم رامىدهدوخاطرات دوران كودكيم رابرايم بازگومىكند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :