جستجو

شهر چلگرد

شهرها
  • بازدید - 115
  • لایک - 0
شهر چلگرد

توضیحات

چلگرد شهري در استان چهارمحال و بختياري و مرکز شهرستان کوهرنگ است.ساکنان آن از بختياري و بيشتر از طايفه بابادي هستند.
اين شهرستان آب و هواي سرد و کوهستاني دارد. هتل زردکوه و يک پيست اسکي در اين شهر تأسيس شده‌است. هتل ديگري نيز در دست ساختمان است.
چشمه سارهاي طبيعي منطقه نظير کوهرنگ وديمه شهرت جهاني دارندتونل کوهرنگ در اين شهر آب رود ماربر (کوهرنگ) را به زاينده رود مي‌ريزد. شيرهاي سنگي که بر روي قبور بزرگان بختياري گذارده مي‌شود در اين منطقه بسيار ديده مي‌شود.
مردممردم چلگردازبختياري وبيشتراز طايفه بابادي بافرهنگ،موسيقي وگويش بختياري هستند،تاريخ شهرچلگردبيشتر از زمان مشروطه كمتردردسترس است وگويندهمان شهر چهل گرد(chehel gord)شاهنامه است همرديف دهكرديا ده گرد(dah gord)وهشت گرد(hasht gord)…دردوران مشروطه بسياري ازبختياريهابراي عمل به فتواي روحانيت براي جهادعليه استبدادصغيرقاجاردراين منطقه جمع شده وبه سايرروشنکفران ودليران بختياري پيوسته اندکه بافرماندهي سرداراسعدبختياري(فاتح ملي)اصفهان وتهران رافتح نموده اندوعليه ظلم وفساد قاجارقيام پيروزمندانه کردند.
قالي بختياريبافت قالي وقاليچه‌هاي بختياري دراين منطقه درحال زوال است که توجه مسئولين صنايع دستي استان چهارمحال بختياري رامي‌طلبد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :