بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای پل نو

توضیحات

پل نو به چهار مكان مشخص بطور تقريبي نزديك به هم در منطقه رامجرد گفته مي شود.اولين مكان نام پلي معروف به پل نو است. اين پل بر روي رودخانه كر نزديك كوه استخر يا ميان قلعه قرار دارد.قدمت اين پل به زمان هاي دور بر مي گردد تا جايي كه ساخت آن را به زمان هخامنشيان و يا ساسانيان مربوط مي دانند. در دوره هاي تاريخي بعدي بنابه نياز آن را مرمت و يا در صورت تخريب دوباره مي ساختند.آخرين بار با خراب شدن پل قديمي در پايين آن پلي جديد ساختند و معروف به پل نو شد.
اسامي سه مكان ديگر كه در تكميل اين نوشتار مي آيد از اين پل برگرفته شده است.
دو مكان ديگر روستاهايي به نام پل نو بالايي و پل نو پاييني بوده كه قدمت آنها بنابه گفته افراد قديمي به دهه اول سال هاي ۱۳۰۰ شمسي باز مي گردد و در سال هاي ۵۶ و ۵۷ به دليل مهاجرت روستائيان خالي از سكنه و به مرور زمان بطور كامل تخريب شدند.چهارمين مكان شهرك طالقاني رامجرد است كه شركت سهامي زراعي رامجرد قبل از انقلاب٬ خانه هاي سنگي به روش مدرن براي يكپارچه سازي روستاها در منطقه رامجرد ساخت و در اختيار روستائيان مجاور به خصوص پل نويي ها قرار داد.ابتدا با نام همان شركت خوانده مي شد و بعد از انقلاب به شهرك طالقاني تغيير نام يافت.البته گاهي به آن قلعه سنگي هم مي گويند.با توجه به اينكه تعداد زيادي از روستائيان پل نو در آن مستقر شده اند به اين مكان پل نو هم گفته مي شود.
پل نو پاييني تقريبا در وسط زمين هاي پل نو قرار داشت و پل نو بالايي در سمت شمال غربي آن به فاصله تقريبي ۲ الي ۳ كليومتري قرار داشت.. البته در محاورات روستائيان پل نو پاييني به روستاي بالا ٬ساختمان بالايي گفته مي شد و فقط لفظ پل نو به روستاي پاييني اطلاق مي شده است.
در اين مبحث بيشتر به روستاي پل نو پاييني پرداخته مي شود و در مجالي ديگر با استفاده از اطلاعات افراد قديمي تر به روستاي پل نو بالايي خواهم پرداخت.
پل نو پاييني كه در سال هاي ۵۱ تا ۵۶ شمسي حدود بيست و نه خانوار افرادي در روستا زندگي مي كردند از طوايف و تيره هاي مختلف بودند كه طايفه قرقلاغ از بزرگترين آنها بودو بر همين اساس مردم ناحيه رامجرد٬ همه پل نويي ها را قره قلاغ خطاب مي كنند به عبارت ديگر كلمه پل نو برابر با قره قلاغ شد.
خانواده علمدار رضايي٬صمد رفيعي٬ولي قرباني٬رستم قرباني٬حمزه قره قلاغ٬شمسعلي امين زاده(قره قلاغ)٬كوچكعلي فرهادپور٬ابوالقاسم شمشيري٬احمد فرهنگ٬جانعلي قره قلاغ(ابراهيمي)٬ خداخاص ابراهيمي(قره قلاغ)٬عوض مسعودي راد( بادكي)٬خداداد ابراهيمي(قره قلاغ)٬خداكرم ساسان فر(قره ه قلاغ)٬پيرعلي قره قلاغ ٬سرافرازكوچكي٬ريحان ميرزايي٬عروجعلي ميرزايي ٬چراغ ميرزايي٬بيگ ميرزا كشاورزي٬خانميرزا(غلامرضا)كشاورزي٬علي قرباني ٬شاه ميرزا كشاورزي ٬علي ميرزا كشاورزي٬علي اصغرراستي٬حسينقلي باصري٬غلامرضاغلامي عمادآبادي٬خليل عسكري٬عبدالحسين خليلي در اين روستا زنگي مي كردند.
در قديم سه دانگ زمين هاي پل نو متعلق به مالكي به نام دهقان و سه دانگ ديگر به مالك ديگري به نام معدل بود.آقاي معدل ساختمان هايي براي تسهيل در سرپرستي زمين هايش ساخته بود كه به نام ساختمان بالايي بود و بعدها به نام پل نو بالايي شناخته مي شد. بعد در زمين هاي پايين تر قلعه ايي به كمك رعيت ساخت كه ابتدا به نام قلعه معدلي شناخته مي شد و بعد از اصلاحات ارضي به نام پل نو يا پل نو پاييني شناخته شد.
بعد از فوت معدل٬زمين هايش توسط آقايان جوكار و عبدالهي خريداري شد.
به مرور زمان با افزايش جمعيت (به دليل مهاجرت از بيرون به داخل روستا) و درخواست خانه سازي و محدوديت جا در داخل قلعه٬ مردم مجبور شدند در بيرون قلعه شروع به ساختن خانه كنند و هفت خانواده ٬ساختمان هايي در بيرون قلعه ساختند.
قلعه ديوار بلندي داشت و در اوايل ساخت آن بطور كامل محصور بود .دري چوبي و بزرگ در سمت غربي داشت كه در اصلي بود و در كوچكتر و معمولي ديگر به حياط مرحوم بيگ ميرزا باز مي شد .بعد از سال هاي ۵۰ تا ۵۵ شمسي عده ايي از روستائيان براي عبور و مرور درهاي ديگري براي خود ايجاد كردند كه مي توان به در خانه مرحوم خانميرزا و خيرالله(عبدالحسين) اشاره كرد. البته دروازه اصلي قلعه در زمان ما يك لنگه بيشتر نداشت و آن هم بعد از مدتي خراب شد.يادم مي آيد بچه هاي روستا از چوب هاي قطور آن براي الاكلنگ استفاده مي كردند.
چاه آبي در بيرون قلعه روبروي ساختمان هاي بيروني بود كه به دستور سپاهيان بهداشت توسط مردم ساخته شده بود كه در ابتدا تلمبه ايي دستي بر روي آن نصب شده بود و بر اثر استفاده مكرر خراب شده و مردم با دست و بوسيله ظرف هايي با بند از درون چاه آب مي كشيدند و مورد استفاده قرار مي دادند هر سال عده ايي از افراد روستا آب آن را تخليه و چاه را لايروبي مي كردند تا آب تميزتر بدست مردم برسد.
روبروي روستااز سمت غرب ٬باغچه هايي از درختان وجود داشت كه متعلق به عده ايي از روستائيان پل نو بود.
مدرسه بيرون از روستا قرار داشت.جوي آبي بزرگي به نام جوي اسفدران از سمت غرب روستا مي گذشت.پلي در نزديكي خانه آقاي رضايي بر روي اين جوي قرار داشت.به موازات آن راه كوچكي بود وبعد از راه جوي ديگري مربوط به زمين هاي پل نوقرار گرفته بود.از همه اين ها كه مي گذشتي به راهي مي رسيدي كه روستا را به كانال آب وصل مي كرد و مدرسه در شمال غربي آن بود.مدرسه ايي زيبا٬ ساخته شده از سنگ قرار داشت.دور تا دور مدرسه با حياط بزرگش انواع درختان بود.داخل زمين مدرسه گل هاي محمدي و گل چاي كاشته بودند.وقتي بهار و تابستان مي شد گل هاي قرمز و صورتي محمدي و گل هاي زردرنگ چاي منظره جالبي را به مدرسه مي داد.
روستا با آن قلعه٬ خانه هاي خشتي و مردمان صميمي اش كم كم در سال هاي ۵۴ تا ۵۷ از سكنه خالي شد وبا كوچ روستائيان به شهرك طالقاني٬روستاي دم افشان و شهر مرودشت و هم چنين مقارن شدن با انقلاب و تغييرات اجتماعي آن سال ها٬ با گذشت زمان تخريب و به مزارع كشاورزي تبديل شد.
اطلاعات در مورد روستاي پل نو زياد است انشاالله با همكاري دوستان٬مطالب بيشتري در آينده ارائه خواهد شد.البته نوشتن در باره پل نو نياز به مطالعه و تحقيقات بيشتري دارد و اين با همكاري افراد قديمي مرتبط با پل نو كه اطلاعات متقن و درستي ارئه دهند و مورد تاييد همه باشند ميسر مي شود.
ما شروع كرده ايم و اميدواريم نقطه عطفي باشد بر ثبت اطلاعات صحيحي از پل نو تا ديگران از آن بهره ببرند.
طبق اطلاعاتي تقريبي كه از قديمي هاي پل نو اخذ شده،محل قديمي نزديك پل قديمي پل نو بوده،كه
هنوز اطلاعات متقني از آن وجود ندارد.ولي به نظر ميرسد كه افراد اوليه پل نويي ابتدا دراين قلعه ،كه الان
به نام “قلعه خرابه”ناميده ميشود،ساكن شده بوده اند.سالهاي سكونت در قلعه قديمي مطمئنا به قبل
از سالهاي ۱۳۰۰برميگردد.قديمي ترين شخص قره قلاق كه اسمي از ان برده شده .شخصي به نام
“جمال خان “بوده است.كه اين شخص پدر بزرگ “مرحوم نگهدار محمودي “بود.و قبر آن نيز در ايوب
شناسايي شده است.كه تاريخ تولد ايشان احتمالا سالهاي۱۲۶۰تا۱۲۶۵ميباشد.سال سكونت در پل نو
نيز اوايل سالهاي ۱۳۰۰ميباشد.مهمترين تحولات تاريخ پل نو دو مورد ميباشد.:
۱-اصلاحات ارضي:اصلاحات ارضي طي ۳مرحله به تصويب مجلس وقت رسيده،ودر نهالت به رفراندوم
گذاشته شد.بار اول در سال ۱۳۳۹به تصويب رسيد.بار دوم در۱۹دي ۱۳۴۰پش از اصلاحاتي به تصويب
مجلس شوراي ملي رسيد.وبراي سومين بار در۶بهمن ۱۳۴۱پس از رفراندوم مورد تصويب قرار گرفت.
ولي تاريخ شروع ان همان سال ۱۳۳۹ ميباشد.پس از اصلاحات ارضي ليست كشاورزان كه روي زمينهاي
مالك كار ميكردند.توسط وي به اداره اصلاحات ارضي كه در مراكز استان..شيراز ..تشكيل شده بود ارسال
شد.ودر نهايت به ۳۶نفر از كشاورزان كه به انها “دهقان”گفته ميشد،هركدام حدود ۲۵/۸هكتار زمين تعلق
گرفت.ولي زميني تا سالهاي اول انقلاب بدليل نفوذ مالك ،تفكيك نشد.ودهقانان هرساله مقداري محصول
از مالك بعد از كسر سهم او و كدخدا ،ميگرفتند.
۲-تشكيل شركتهاي سهامي زراعي.اين شركتها بار اول پس از تصويب درتاريخ۵دي ۱۳۴۶در ۱۶ماده تشكيل
شدند.وسپس در ۲۷اسفند سال ۱۳۵۱پس از اصلاحاتي در ۲۸ماده مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار
گرفت.با تشگيل اين سركتها ،كشاورزان به صورت گروهي روي زمينها كا ركرده،وهر ساله سهمي از
شركت تحويل ميگرفتند.با تشكيل اين شركت براساس يكي از بندهاي آن محل شماره۳پل نو كه بعدها
شهرك طالقاني نام گرفت،تشكيل و بیشترخانوارهاي هر ۲پل نو بتدريج از سايهاي ۱۳۵۶تا۱۳۵۸به آنجانقل
مكان كردند.وپل نو ييها وارد سومين مرحله زندگي خود شدند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :