بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 282
شاهدیه

توضیحات

شهرشاهديه درشمال غربي شهريزد وطول شرقي ۵۴,۱۵ و۵۴,۱۸ درجه وعرض شمالي ۳۱,۵۵و۳۱,۵۸ درجه قرار گرفته است ومساحتي برابربا ۱۸.۲ كيلومترمربع رااشغال كرده است.
عوارض طبيعي :
شهرشاهديه مابين دشت يزد-اردكان قرارگرفته است وارتفاع اين شهر ازسطح دريا ۱۱۸۰تا۱۲۰۰متراست ووسعتي برابربا ۱۸.۲ كيلومترمربع رادربرمي گيرد.
وضعيت توپوگرافي:
شهردردشت قرارداردوشيب عمومي شهرازسمت شرق به غرب مي باشد .متوسط ارتفاع درحدود۱۱۸۰مترازسطح درياست كه اين رقم دربالاترين ارتفاع به۱۲۰۰مترمي رسد.
عوامل محدودكننده توسعه شهرشاهديه:شهرها ,زمينهاي وسيع وگسترده اي رالازم دارند .اين زمينها ازتركيب واحدهاي مختلف توپوگرافي وژئومورفولوژي تشكيل مي يابند .هراندازه كه شهرها توسعه يابند وبه اطراف گسترش پيداكنند برخوردآنها باواحدهاي گوناگون توپوگرافي وژئومورفولوژي هميشه باپويايي وديناميسم محيط طبيعي درارتباط است. هرگونه اقدام درراستاي توسعه,گسترش وعمران شهربه نحوي باپويايي وديناميسم مذكورودرنتيجه باپديده هاي ژئومورفولوژي ارتباط پيدا مي كند.
كوهها,بيابان ها, كويرها,ودرياها ازمهمترين عوامل طبيعي درجلوگيري ازگسترش شهرها وحوضه هاي نفوذشهري به شمارمي روند.بااين همه بارشدفن آوري ازنقش بازدارنده آنها بيش ازپيش كاسته مي شود.ازميان كليه عوارض جغرافيايي ,دشت ها وجلگه ها ,اقليم وآبها (رودهاودرياها) ايجادوگسترش شهرها رابه شدت تحت تاثيرقرار مي دهند. مي توان گفت دشت ها وجلگه ها بستر مناسبي براي فعاليت گروه هاي انساني دركانون هاي شهري به شمار مي روند واقليم مساعد ,وجودرودها ودرياهابراي آبياري وحمل ونقل واستفاده ازآب وفرآوردهاي دريايي مي تواند زمينه ساز توسعه فزاينده ي شهرها گردند,ازسوي ديگربرخي عوارض طبيعي نيزگسترش شهررامانع مي شوند.۱
عوامل محدود كننده توسعه شهري شاهديه مجموعه اي ازعوامل گوناگون مي باشد,ازيكطرف وجودباغات متعدددراين شهركه درنقاط گوناگون شهرپراكنده است وازسوي ديگر وجودمسيرهاي ارتباطي وترانزيت كه دراطراف شهر ,شهررامحصور كرده اند.
مسائل اقليمي:
براساس تقسيم بندي كوپن شهرشاهديه دراقليم گرم وخشك بياباني واقع شده است.
بررسي وضعيت بارندگي طي دوره مطالعاتي ۱۵ساله درمنطقه شاهديه ,حدود۶۴.۲ ميايمتر مي باشد كه مقدار بسياراندكي است.درهرصورت كمترين مقداربارندگي ۲۳.۳ ميليمتروبيشترين آن۱۲۶.۱ ميليمتر مي باشد كه اكثرا درفصل زمستان وبهاراست.همچنين ميانگين درجه حرارت سالانه برابربا۱۸.۸مي باشد .گرمترين ماه سال ميانگين درجه حرارت برابربا۳۱.۵ درجه درتيرماه مي باشدوسردترين ماه سال ميانگين درجه حرارت ازديماه تاتيرماه سيرصعودي وازتيرماه تا ديماه سيرنزولي دارد.
منابع ونحوه تامين آب شهر:
درگذشته بواسطه قنات وبعدهاهم به دليل خشك شدن قناتها آب شهراز۴ حلقه چاه آب تامين مي گرديده كه ازكيفيت بسيارپاييني نيزبرخورداربوده است درحال حاضر هم آب مصرفي شهرازطريق طرح آبرساني زاينده رودبه استان ,تامين ميگردد.
ساخت شهر,سيماي كالبدي ومعماري غالب
شهرشاهديه مانندهرشهرديگري بطوركلي ازيك الگوي ذهني –اجتماعي ويك الگوي عملكردي تبعيت مي كند الگوي ذهني –اجتماعي درواقع نحوه برداشت ونگرش ساكنين شهرنسبت به كليه شهرمي باشد .اين الگومي تواندبرالگوي عملكردشهركه آنرااصطلاحاالگوي ساخت شهر مي نامندمنطبق بوده ياباآن اختلاف داشته باشد.
شهرشاهديه به دليل تنوع فرم دربخشهاي گوناگون ,تنوع ساكنين وبنيادهاي فرهنگي –اجتماعي وعواملي ازاين قبيل داراي يك الگوي ذهني اجتماعي قوي است كه درآن محدوده هاي منفصل ولي مشخص قابل شناسايي مي باشد,كه اين محدوده ها به عنوان محله شناسايي شده است.شهرازسه محله به نامهاي :ابرندآباد,گردفرامرزونصرت آبادتشكيل شده است كه خود مي تواندهركدام يك ناحيه شهري محسوب گردد وخود غالبا متشكل ازچندزيرمحله كوچكتر مي باشد.علاوه برالگوي ذهني يك الگوي عيني نيزوجودداردمثل:منطقه كارگاهها,بافت قديم و…۱
سيماي شهربا آب وهواي گرم وخشك خصوصيات مشابهي دارد .ساخت بافت قديم كه غالبا به سيماي شهر ويژگي خاصي مي بخشد باخانه هاي ساده وخشتي ,بادگيرها وكوچه هاي تنگ وپرپيچ وخم ,وگذرهايي كه مركزمحلات رابه يكديگر مرتبط مي سازد.ساختمانها ي شهر معمولا يك طبقه هستندوعامل تابش درجهت دادن بافت قديمي شهر بسيارموثربوده بطوريكه جهت خانه ها پشت به قبله ساخته شده است. .فرم پلانها معمولا به صورت شكل آنهاست تابتواندكمترين گرماي پلان رادرتابستان به داخل بكشاند ودرزمستان كمترين گرما رابه هدردهد.تناسبات معمولااز۱به۱.۳تا۱.۶است وجهت معمولا ۲۵درجه جنوب شرقي است .
اراضي كشاورزي:
يكي ازفعاليتهاي عمده شهرشاهديه فعاليت كشاورزي است.اين فعاليت ازديرباز يكي از عمده ترين نوع درآمدبوده است وموقعيت مكاني شهرباعث رشدوتوسعه آن بوده است. زمينهاي شهرازنوع رسي شني ميباشد كه جايگاه خوبي است براي توليدانواع ميوه هاي درختي.
سطح زيركشت درشهرشاهديه حدود۷۰۰هكتارمي باشد كه ازاين مقدار۳۲۳هكتارآنزراعت و۳۷۲هكتارآنبه بخش باغداري مربوط مشود.۳
ويژگي هاي جمعيتي واجتماعي شهرشاهديه:
شهرشاهديه درسال۱۳۷۰باجمعيتي بالغ بر۱۰۰۰۰نفرجزونقاط شهري به شمارآمده است .جمعيت اين شهربانرخ رشدي معادل ۲.۳۴ درصد درحال حاضر به بيش از۱۵۰۰۰ نفررسيده است.
همچنين جامعه شهري استان يزد درسال۱۳۷۰در۱۴نقطه شهري استواريافته بود كه سهم آن ازجمعيت كل استان به حدود۶۷.۶درصد مي باشد كه يزدپرجمعيت ترين وشاهديه كم جمعيت ترين آن بوده است.۳
شناخت تاريخچه شهرشاهديه:
شهرمجموعه ي پيچيده اي ازروابط ومناسبات انساني بامحيط است.دراين مجموعه نه تنها روابط انساني بامحيط ازجايگاه ويژه اي برخورداراست بلكه روابط انسان ها,انديشه هاي فكري وفلسفي آنان ,ويژگي هاي فرهنگي واجتماعي وازديدگاه شهرسازي همواره موردبررسي قرارمي گيرد.بطوركلي شهرشاهديه متشكل از۳ روستاي بهم پيوسته ,كه اكنون به دليل وضعيت خاصي كه پيدا نموده است به عنوان مجموعه شهري شاهديه معرفي شده است.
۱-درمجمع التواريخ ايران ازابرندآبادبنام روستايي نزديك شهريزد كه داراي هواي معتدلي است نام برده شده است.
۲-سيدركن الدين يزدي وخواجه رشيدالدين فضل ا… وزيرمشهور دوره مغول درآنجا اراضي وقفي داشته اندهمچنين دركتاب جامع الخيرات نيزنامي ازابرندآبادبرده شده است.
۳-وجودرباطي درابرندآبادكه وقفنامه آن به زمان صدرسعيدتاج الدين محمودكمال مي رسد.
۴-وجودقلعه قديمي ابرندآبادكه قدمت آنرا صدراسلام تخمين زده اند.
۵-نام ابرندآباددرجامع مفيدي ذكرگرديده است.
۶-وجودكوشك نودرزمان ابومسلم خراساني درمحل قبلي قلعه قديمي كه ويران گشته احداث شده است.
۷- سنگ قبري كه ازقرن۶ هجري بهاندازه ۶۵×۸۱ درقسمت تابستان نشين مسجدجامع نصب شده است.
۸- وجودمسجدجامع ودرورودي آن كه ازساخته هاي قرن نهم هجري است.
۹- وجودتاريخ ۱۰۸۷ه مربوط به قبر ميرزامفيد۱ – همگي نشان ازقدمت تاريخي اين خطه مي باشد.
علل پيدايش شهرشاهديه:
درپيدايش وشكل گيري شهرهاي شرقي درخاورميانه بطورعام وايران به طور خاص مي توان به عوامل متعددي چون : عوامل سياسي, اقتصادي, فرهنگي, اداري واجتماعي, عوامل طبيعي مانند:منابع آب, خاك, اقليم, وضع ومقر جغرافيايي وديگرشرايط اقتصادي , زيرساختهاي ارتباطي , ويژگي هاي تاريخي وويژگي هاي جمعيتي ومسائل مذهبي اشاره كرد.۲
درارتباط باشهرشاهديه ميتوان گفت كه عامل اصلي درپيدايش وتكوين شهر سياست دولت به منظور جلوگيري ازرشدبي رويه شهرمركز استان (يزد)ونيزمهاجرپذيري وخواست مردم بوده است.
۳-۱۲- ارزيابي امكانات رشدكالبدي وتوسعه شهر ,تعيين جهات ومراحل مختلف توسعه شهردرآينده:
شكل گيري وگسترش شهرها متاثراز۲ عامل طبيعي وغيرطبيعي است.اماعامل اصلي ايجادرشدوتوسعه شهرشاهديه ناشي ازتصميمات سياسي وخواست مردم بوده است.بنيانگذاري رسمي شهرشاهديه رامي توان ازسال۱۳۷۰ دانست وشهرداري نيزازهمين سال بطوررسمي شروع بكاركرد. وازاين موقع به بعدفعاليتهاي ساخت وساز ,تحت نظارت اين سازمان انجام شد. گسترش شهرشاهديه درآينده بصورت پيوسته وبيشتر به سمت باغات خواهد بود .عليرغم آنكه دربسياري ازنقاط شهرفضاهاي خالي وبايروجودداردكه مي بايست اين فضاها درآينده وبه منظورايجاديكنواختي پرشوند.
وضعيت اقتصادي شهرشاهديه:
نزديكي اين شهر به شهريزد براقتصادآن اثرگذاشته وشهررابيشتربه حالت خوابگاهي براي اهالي خوددرآورده است بطريكه نيروي كارزيادي ازشهرشاهديه به يزد رفته وامرارمعاش مي نمايند.همچنين وجود كارگاههاي بافندگي ,پروفيل سازي ,كاشي وموزائيك سازي زمينه هاي صنعتي شدن شهررافراهم كرده است .ميزان اشتغال شهرشاهديه در۳دوره آمارگيري همواره سيرنزولي داشته ونرخ بيكاري دراين شهر۲.۹ درصد مي باشد.بطوركلي بيشترين شاغلين دربخش صنعت مشغول كارمي باشند وبعدازآن كشاورزي ودامپروري ازاولويت برخوردارمي باشند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

شهرگرد
شهرگرد 1220 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :