بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای سفيدچشمه

توضیحات

شناسائي روستا
تاريخچه و سابقه سكونت
در زمينه تاريخچه و قدمت روستا و همچنين رويدادها و حوادث مهم تاريخی و سياسی روی داده در اين منطقه در منابع مکتوب اطلاعات موثق قابل استنادی يافت نشد اهالی روستا نيز اظهار بی اطلاعی نمودند ولی بنابر بررسيهای ميدانی و مشاهدات عينی از منطقه روستا از قدمت نسبتاً بالايي برخوردار می باشد و تاکنون شاهد حوادث و وقايع مهم تاريخی بسياری بوده است .
وجه تسميه
در مورد وجه تسميه روستا در منابع مکتوب اطلاعات قابل استنادی يافت نشد ولی براساس اظهارات اهالی نام روستا از چشمه ای گرفته شده است که منبع آب روستا و شهر دلند می باشد . نام اين چشمه ، سفيدچشمه است بنابراين نام روستا نيز سفيدچشمه ثبت شده است .
-۴-۱- ويژگيهاي طبيعي – جغرافيائي روستا
موقعيت جغرافيائي و عوارض طبيعي
براساس تقسيمات سياسی روستای سفيدچشمه واقع در دهستان دلند ، بخش مرکزی از شهرستان راميان می باشد .روستای سفيدچشمه با ارتفاعی حدود ۲۵۰ متر از سطح دريا در طول جغرافياي ۵۵ درجه و ۵ دقيقه شرقی و عرض جغرافياي ۳۶ درجه و ۴۹ دقيقه و ۴۰ ثانية شمالی واقع شده است .در پيرامون روستای فوق عوارض طبيعی بسياری وجود دارد که در تعيين موقعيت نسبی روستا تأثير بسزايي داشته است .
۱. رودخانة قره چای در فاصلة تقريباً ۴ کيلومتری شرق روستا
۲. محور ارتباطی بين شهری دلند – علی آباد کتول در شمال روستا
۳. شهر دلند در فاصلة تقريباً ۵ کيلومتری شمال روستا
۴. شهر راميان در فاصلة ۲۰ کيلومتری شمال شرق روستا
۵. کوه چخماقی در جنوب روستا
ويژگيهاي اقليمي
شرايط آب و هوائي بطور مستقيم و غير مستقيم در پراكندگي و يا تراكم جمعيتي نقاط جمعيتي مؤثر مي باشد . عناصر آب و هوائي چون وضعيت دما ، بارش ، رطوبت و باد از مهمترين عوامل مؤثر در محيط طبيعي و محيط انسان ساخت مي باشد . بر اين اساس در راستاي بررسي و شناخت عناصر طبيعي منطقه مورد مطالعه وضعيت آب و هوائي آن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد .
باتوجه به اينكه تنها ايستگاه سينوپتيك استان گلستان در گرگان مي باشد بنابراين اطلاعات اقليمي اين روستا از ايستگاه گرگان كسب شده است .
دما دما يكي از مهمترين عناصر جوي مي باشد كه در وضعيت خاك ، پوشش گياهي ، پوشش جانوري و حتي تراكم يا عدم تراكم انساني مؤثر مي باشد . ميانگين روزانه دما در ايستگاه گرگان برابر ۲/۱۷ درجه سانتيگراد مي باشد . اين دما در رده دماهاي مناسب جهت زندگي انسان قرار مي گيرد . البته اين ميانگين روزانه مربوط به همدوره ۷۵-۱۳۷۰ مي باشد كه مسلماً تفاوت هائي را در سالهاي مختلف و ماههاي مختلف نشان مي دهد . بالاترين ميانگين روزانه به ماه اوت ( تير و مرداد ) و پائين ترين مربوط به فوريه ( دي و بهمن ) مي باشد .
تاريخچه و سابقه سكونت
در زمينه تاريخچه و قدمت روستا و همچنين رويدادها و حوادث مهم تاريخی و سياسی روی داده در اين منطقه در منابع مکتوب اطلاعات موثق قابل استنادی يافت نشد اهالی روستا نيز اظهار بی اطلاعی نمودند ولی بنابر بررسيهای ميدانی و مشاهدات عينی از منطقه روستا از قدمت نسبتاً بالايي برخوردار می باشد و تاکنون شاهد حوادث و وقايع مهم تاريخی بسياری بوده است .
وجه تسميه در مورد وجه تسميه روستا در منابع مکتوب اطلاعات قابل استنادی يافت نشد ولی براساس اظهارات اهالی نام روستا از چشمه ای گرفته شده است که منبع آب روستا و شهر دلند می باشد . نام اين چشمه ، سفيدچشمه است بنابراين نام روستا نيز سفيدچشمه ثبت شده است .
۱-۴-۱- ويژگيهاي طبيعي – جغرافيائي روستا
موقعيت جغرافيائي و عوارض طبيعي
براساس تقسيمات سياسی روستای سفيدچشمه واقع در دهستان دلند ، بخش مرکزی از شهرستان راميان می باشد .روستای سفيدچشمه با ارتفاعی حدود ۲۵۰ متر از سطح دريا در طول جغرافياي ۵۵ درجه و ۵ دقيقه شرقی و عرض جغرافياي ۳۶ درجه و ۴۹ دقيقه و ۴۰ ثانية شمالی واقع شده است .
در پيرامون روستای فوق عوارض طبيعی بسياری وجود دارد که در تعيين موقعيت نسبی روستا تأثير بسزايي داشته است .۱. رودخانة قره چای در فاصلة تقريباً ۴ کيلومتری شرق روستا
۲. محور ارتباطی بين شهری دلند – علی آباد کتول در شمال روستا
۳. شهر دلند در فاصلة تقريباً ۵ کيلومتری شمال روستا
۴. شهر راميان در فاصلة ۲۰ کيلومتری شمال شرق روستا
۵. کوه چخماقی در جنوب روستا
ويژگيهاي اقليمي
شرايط آب و هوائي بطور مستقيم و غير مستقيم در پراكندگي و يا تراكم جمعيتي نقاط جمعيتي مؤثر مي باشد . عناصر آب و هوائي چون وضعيت دما ، بارش ، رطوبت و باد از مهمترين عوامل مؤثر در محيط طبيعي و محيط انسان ساخت مي باشد . بر اين اساس در راستاي بررسي و شناخت عناصر طبيعي منطقه مورد مطالعه وضعيت آب و هوائي آن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد .
باتوجه به اينكه تنها ايستگاه سينوپتيك استان گلستان در گرگان مي باشد بنابراين اطلاعات اقليمي اين روستا از ايستگاه گرگان كسب شده است .
دما دما يكي از مهمترين عناصر جوي مي باشد كه در وضعيت خاك ، پوشش گياهي ، پوشش جانوري و حتي تراكم يا عدم تراكم انساني مؤثر مي باشد . ميانگين روزانه دما در ايستگاه گرگان برابر ۲/۱۷ درجه سانتيگراد مي باشد . اين دما در رده دماهاي مناسب جهت زندگي انسان قرار مي گيرد . البته اين ميانگين روزانه مربوط به همدوره ۷۵-۱۳۷۰ مي باشد كه مسلماً تفاوت هائي را در سالهاي مختلف و ماههاي مختلف نشان مي دهد . بالاترين ميانگين روزانه به ماه اوت ( تير و مرداد ) و پائين ترين مربوط به فوريه ( دي و بهمن ) مي باشد .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :