بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
شهرها
  • بازدید - 257
شهر سمیرم

توضیحات

سمیرم شهری است در بخش مرکزي شهرستان سمیرم استان اصفهان ايران.
شهرستان سمیرم با مساحت ۵۲۲۴كيلومترمربع در جنوب غربي استان اصفهان با مختصات جغرافيايي ۵۱ درجه و۱۷ دقيقه تا ۳ دقيقه طول شرقي و۳۰ درجه و۴۲ دقيقه تا ۳۱ درجه و۵۱ دقيقه عرض شمالي وبا ارتفاع متوسط ۲۴۰۰متر ازدريا ،،بين چهار استان اصفهان ،چهار محال بختياري ،كهگيلويه وبوير احمد وفارس واقع شده است .از شمال به شهرضا ،از شرق به آباده واقليد فارس ،از جنوب غربي وغرب با مرز طبيعي رشته كوه هاي دنا با استان كهگيلويه وبوير احمد ،از غرب به بروجن ولردگان (چهار محال وبختياري)محدود مي شود .فاصله مركز شهرستان تا اصفهان ۱۵۰ و تا تهران ۴۳۵كيلومتر مي باشد. اين شهرستان ۹/۴در صد مساحت و۶۵/۱در صد جمعيت استان اصفهان را شامل مي شود .از نظر موقعيت قرار گيري در حاشيه جنوب شرقي رشته كوه هاي زاگرس قرار گرفته به طوري كه رشته كوههاي دنا به صورت حصاري در غرب وجنوب غربي آن كشيده شده است. آب وهوا توده هاي هوا شهرستان سميرم از توده هاي هواي زمستاني پر فشار آزور در اقيانوس اطلس شمالي كه تروپيكال بوده متاثر مي گردد. بارندگي بيشتر بارندگي منطقه طي ۷ماه از سال از آبان ماه تا ارديبهشت سال بعد به سورت برف باران است ،تغيرات بارندگي در سطح منطقه به ارتفاع وفاصله از كانونهاي پر بارش كوهستاني وابسته است ،چنانجه در ارتفاعات شمالي ميزان بارندگي سالانه بين ۳۵۰تا۴۵۰ ميليمتر ،در شرق بين ۳۱۰ تا۴۱۰ودر مغرب بين ۳۱۰تا۴۳۰ميليمتر متغير است. حداكثر بارندگي سالانه در ارتفاعات شمالي به ميزان ۴۵۰ ميليمتر وحداقل در نقاط پست شرقي به ميزان ۲۹۰ميليمتر مي باشد. باتوجه با اينكه نواحي جنوب وجنوب غربي منطقه (بخش پادنا)مرتفع ترند ميزان بارندگي آن در بعضي نقاط مسكوني به ۶۰۰ ميليمتر هم مي رسد وهرچه از ارتفاعات اطراف شهرستان به طرف قسمت ميانب حركت كنيم به علت كاهش ارتفاع از ميزان بارندگي كاسته مي شود. ميانگين متوسط بارندگي شهرستان در دراز مدت ۱/۳۹۸ميليمتر مي باشدو بالاترين ميزان بارندگي ساليانه كه تاكنون گزارش شده مربوط به سال زراعي ۸۱-۸۰بوده كه رقم جالب توجه ۴/۸۲۷ميليمتر رانشان مي دهد. از لحاظ توزيع فصل بارندگي پر بارش ترين فصل زمستان مي باشد كه ۲/۵۷كل بارندگي را شامل مي شود وبعد از آن فصول پاييز ، بهار تابستان به ترتيب ۲/۲۷،۲/۱۳و۲در صد بارندگي منطقه را در بر مي گيرد . دما ورطوبت به علت كوهستاني بودن منطقه ووجود ارتفاعات متعدد وهمچنين اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف شهرستان دما ورطوبت در سطح منطقه نوسانات زيادي رانشان مي دهد . وضعيت تابش و ابرناكي ساليانه حدود ۱۶۵كيلو كالري بر سانتيمتر مربع نتيجه تابش آفتاب در شهرستان سميرم است كه حداكثر در ماه هاي تير ،خرداد ،وحداقل در آذر ودي ماه مي تابد ،ضمن اينكه متوسط ساليانه پوشش ابر در منطقه ۶۷/۱اكتادو مي باشد. يخبندان تعداد روز هاي يخبندان بين ۱۲۵تا۱۳۰روز در سال متغير بوده كه از مهرماه شروع شده وتا اواخر ارديبهشت ادامه مي يابد .اولين سرما در اثر يخبندان در اواخر مهر وآخرين سرما تواما در اثر يخبندان انتقالي وتشعشعي در اواخرفرودين ماه اتفاق مي افتد. باد بادهاي عمومي در منطقه سميرم از جهت وزش در فصل بهارپر طلاطم ودر فصل پاييز آرام ترند ,حداكثر در سرعت باددر منطقه به ۳۰ كيلو متر در ساعت مي رسد .ضمن اينكه بادهاي محلي كه تاثير شگرفتي بر روي محصولات كشاورزي وزراعي وتا حدودي آب وهواي منطقه مي گذارد شامل نسيم كوه ودره ,باد چوم , باد چپ وباد چوقون مي شود. دركل با توجه به پارامترهاي اقليمي ارائه شده وهمچنين با عنايت به ارتفاع نسبتا بالاي منطقه ,برطبق طبقه بندي اقليمي كوپن ,آب وهواي شهرستان سميرم معتدل سرد با تابستان خشك و از ديدگاه دكتر مهدي كريمي نيمه مرطوب معتدل با زمستان سرد ذكر شده است . خاك ومنابع ارضي تحقيقات وبررسيهاي منابع خاك واراضي سميرم مبين اين امر است كه در محدوده شمال شرقي وشمال غرب وغرب خاكها كم عمق بدون تكامل پروفيلي وجوان وسنگريزه دار كه برروي مواد آهكي قرار گرفته است .منابع ارضي اين محدوده را تپه هاي نسبتا فرسايش يافته با قلل مدور وتشكيلات سنگهاي آهكي ومارني تشكيل مي دهند . عمق زياد وبافت سنگين تا خيلي سنگين خاكها در دشت دامنه اي ورسوبات باشيب ملايم با سنگريزه هاي سطحي از مشخصات خاك ومنابع ارضي اين قسمت است .ضمن خاك اطراف حنا روي دو گونه اراضي دشت دامنه اي وواريزهاي سنكدار تشكيل شده واز جهت عمق وبافت متفاوت است. پوشش گياهي ومرتع از مجموع ۴۴۰۸۰۰هكتار كل عرصه هاي ملي شهرستان سميرم كه معادل ۵/۵در صد از عرصه هاي ملي استان است,۳۹۳۰۰۰هكتار معادل ۸۹درصد آن را مراتع ييلاقي شامل مي شوند كه با كيفيتهاي مختلف در سطح منطقه پراكنده شده اند ,ضمن اينكه ۴۷۸۰۰هكتار باقيمانده عرصه هاي ملي شهرستان شامل جنگلهاي طبيعي ودشت مي شود. مهم ترين تيپ ها وگونه هاي گياهي مراتع منطقه شامل انواع گون وقياق سريش ,كنگر ,خوشك ,جووحشي ,جاشير ,فستوكا وقياق ,جاز واستپا مي باشدضمن اينكه ۲۵۰۰۰كيلو گرم در سال در منطقه موجود مي باشد . پوشش جنگلي منطقه نيز مشتمل برگونه هاي ارجن,بادام كوهي ,سيب وگلابي ,زالزالك داغداران وگز بوده كه به علت مصارف سوختي ,ساختمتني وچرايي بيش از حد عشاير روستائيان از بين رفته است وتنها گونه هاي چوبي باقيمانده منطقه شامل شير خشت ,پسته وبادام وحشي , افرا ,زرشك وبيد مي شود. منابع آب آبهاي سطحي منابع سطحي شهرستان سميرم از دو حوضه ابريز رود خانه خرسان در مركز ونيمه جنوبي وحوضه آبريز رودخانه ونك -سولكان در نيمه شمالي شهرستان تشكيل شده است .اين دو حوضه بخشي ازسر شاخه هاي رود خانه كارون در شرق سلسله جبال زاگرس را تشكيل مي دهند. موقعيت حوضه آبريز رود خانه خرسان اين حوضه توسط ارتفاعات واقع درمنطقه به چندين ريز حوضه تقسيم مي شود كه سه حوضه از آن با (مساحت ۳۸۶۵كيلومتر مربع در محدوده شهرستان سميرم مي باشد وعبارتند از حوضه آبريز حنا,سميرم سيستان)ومابر كه پس از اتصال به هم در نزديكي روستاي رود آباد وخارج شدن از آخرين محدوده شمال غربي شهرستان سميرم يعني روستاي آب ملخ تحت عنوان رود خانه خرسان تغيير نام داده و÷س از گذشتن از روستا وتنگ خرسان با رود خانه بشار كهگيلويه وبوير احمد يكي شده وبدين شكل يكي از سرشاخه هاي كارون را تشكيل مي دهند. موقعيت حوضه آبريز رود خانه ونك -سولكان اين حوضه آبريز با مسافت ۱۳۱۵كيلو متر مربع با جهت شمالي -جنوبي شامل منابع آب هاي سطحي مناطق شمال شهرستان سميرم واقع در دهستانهاي وردشت وونك مي باشد ,اين حوضه آبريز شامل سر چشمه هاي قره آقاج , گرم آباد , مورك كاسگان بوده كه در مجموع رودخانه سولكان يا حسين آباد خوانده مي شود .اين رود خانه بادريافت آب رود خانه آق بلغ ,شمس آباد ونك ورود خانه جاغ جاغ تحت نام حوضه ابريز سولكان در تنگ گله گاو از محدوده سميرم خارج وبا حوضه هاي آبي بخش گندمان بروجن به سمت رود خانه بزرگ خرسان حركت مي كند .دبي متوسط مجموع رود خانه هاي اين حوضه بر روي هم ۹۱/۶متر مكعب بر ثانيه وحجم تخليه سالانه آن حدود ۳۶۳ ميليون متر مكعب مي باشد. آبهاي زير زميني به علت منابع عظيم آبي وگسترش لايه هاي آهك هاي كار ستيك در محدوده شهرستان سميرم منابع آب هاي زير زميني منطقه داراي آبدهي قابل توجهي مي باشد. آب هاي زير زميني مورد استفاده در شهرستان سميرم از چشمه ها,قنات ها وچاه هاي سطحي ,نيمه عميق وعميق تامين مي گردد ومجموعا حدود ۸/۱۵۸ميليون متر مكعب از تخليه سالانه آن ها در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد. تقسيمات سياسي وكشوري شهرستان سميرم كه قدمت آن به بيش از ۲۷۰۰سال مي رسد از دير باز جز مناطق ومحدوده فارس بوده واز زمان قانوني شدن تقسيمات كشوري در سال ۱۳۱۶ جزء شهرستان آباده محسوب مي گردد ,به دنبال جنگ خونيني كه با حمله توام حمله عشاير ترك قشقايي ولر هاي بوير احمد در تير ماه ۱۳۲۲در منطقه صورت گرفت ,در سال ۱۳۴۲ سميرم از استان فارس وشهرستان آباده جدا شد وبه صورت بخش به فرمانداري شهرضا واستان اصفهان ملحق مي گردد و سرانجام در مهرماه ۱۳۴۲به مسافرت اسداله علم نخست وزير وقت به شهرستان تبديل شد واكنون از جهت رتبه بندي شهرهاي ايران در رديف شانزدهم شهر هاي استان ويكصدو هشتاد وپنجم كشوري قرار دارد . براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال ۱۳۸۰اين شهرستان به دو بخش مركزي و پادنا و شش دهستان به شرح زير مي گردد: بخش مركزي ؛ اين بخش قسمتهاي مركزي وشمالي شهرستان را شامل مي شود و۸/۶۱ درصد مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است ودهستان هاي تابع اين بخش عبارتند از :دهستان ونك به مركزيت شهر ونك ,دهستان وردشت به مركزيت روستاي فتح آباد ودهستان حنا به مركزيت شهر حنا . بخش پادنا ؛ اين بخش كه ۲/۳۸درصد مساحت شهرستان را شامل مي شود قسمتهاي جنوب شرقي را در برمي گيرد .دهستانهاي شامل اين بخش عبارتند از دهستانهي پادنا ي عليا به مركزيت روستاي بيده ,پادناي وسطي به مركزيت شهر كمه كه مركزبخش نيزمي باشد وپادناي سفلي به مركزيت روستاي چهارراه.اين شهرستان كه۶/۷درصد مناطق محروم استان را شامل مي شود داراي چهار نقطه شهري سميرم ,حنا ,ونك وكمه ,۱۰۸روستا داراي سكنه ,۲۷۹مزرعه مستقل ,۱۳ منطقه تابع ۱۶ مكان مستقل و۱۶ نقطه فرعي مي باشد .شهر زيبا وسنتي سميرم واقع در مركز شهرستان است كه با ارتفاع ۲,۴۶۰متر از سطح دريا تحت عنوان بام ايران به صورت دشت نيمه همواري باارتفاع زيادوشيب فراوان توسط كوههاي سربه فلك كشيده محصور شده درسال۱۳۲۹ با احداث شهرداري به نقطه شهري تبديل گرديده است. وجه تسميه ويژگيهاي جغرافيايي وشرايط آب وهواي شهرستان سميرم وهمچنين حساسيتهاي قومي وقبيله اي كه در ادوار مختلف به تاريخ اين خطه اضافه گرديده است ,سبب طرح نام سميرم در متون وكتب جغرافيايي وتاريخ شده است .در خصوص وجه تسميه شده اين خطه تعابير وتفاسير مختلفي به كار برده شده چنانچه در كتاب آثار الوزراء آمده است :گويند سميرم از ولايات اصفهان است وآب تلخ را از آنجا آورده اند وحال خراب گشته .مردم آن به واسطه استيلاي كرد وشول جلا نمودند واما در عجائب المخلوقات چنين آورده شده كه باني آن سام ابن ارم نوح بوده وآن را سام آرام واز كثرت استعمال سميرم گويند .نقل قول ديگري كه حكايت از قدمت تاريخي منطقه دارد وبيشتر از آن بوي افسانه به مشام مي رسد از اين قرار است كه سام پادشاه كياني در حال عبور از اين منطقه بوده كه درد وعرضه اي بر او مستولي شدهودر اين خطه آرام مي شود وسبب نام گذاري سميرم مي گردد كه همان تغيير واژه سام آرام مي باشد .عده اي نيز براين عقيده هستند كه وجه تسمه منطقه از كلمه زميران است كه اشاره دارد به زمهرير وسرماي بسيار سخت كه زمستانهاي سميرم بدان متصف مي باشد ومي توان آن را مهمترين ومستند ترين عامل نام گذاري اين خطه به حساب آورد. جمعيت برطبق آمار موجود در سال ۱۳۷۵جمعيت شهرستان بالغ بر۶۴,۹۱۸نفر بوده كه ازاين تعداد۳۲۰۵۴ نفر مرد و ,۳۲۸۴۶نفر زن بوده است .جمعيت شهرستان داري تركيب سني بسيار جوان است به طوري كه ۹/۴۸در صداز كل جمعيت در بين گروه سني زير ۱۴ سال قرار گرفته كه توجه به آينده آن بخصوص در مورد وضعيت اشتغال نياز به يك برنامه ريزي دقيق وهمه جانبه را مي طلبد .ميزان با سوادي در نقاط شهري ۵/۸۷ درصد ودر نقاط روستايي ۸/۷۱در صد مي باشد كه در مجموع ۲/۸۷در از مردان و۳/۷۳درصد از زنان را شامل مي شود .با توجه به اينكه وسعت آن ۵,۲۲۴كيلو متر مربع وزمين هاي قابل كشت منطقه حدود ۵۰۷۸۹ هكتار برآورد گرديده است تراكم نسبي در شهرستان ۵/۱۲نفر در كيلو متر مربع مي باشد كه به علت كوهستاني بودن منطقه وشرايط آب وهوايي سرد نسبت به استان اصفهان كه ۳۷ نفر مي باشد ,بسيار كمتر است. ضمن اينكه تراكم بيولوژيك در منطقه ۲/۱هكتار مي باشد كه با توجه به بافت كشاورزي منطقه واشتغال اكثريت جمعيت منطقه به فعاليت هاي كشاورزي با عنايت به قابلت هاي زراعي وباغي ومنابع آب منطقه نياز به توسعه وبرنامه ريزي اصولي دارد. بخش هاي عمده اقتصادي شهرستان كشاورزي براساس آمار سال ۱۳۸۲,شهرستان سميرم داراي حدود۵۰ هزار هكتار زمين زراعي آبي وديم مي باشد كه از اين ميزان ,سطح زراعت آبي حدود ۱۶ هزار هكتار ,زراعت ديم ۴/۹هزار هكتار ,آيش آبي ۱۳ وآيش ديم ۱۲ هزار هكتار مي باشد. زراعت : شهرستان سميرم داراي ۴,۲۰۰ هكتار گندم ديم قابل برداشت با متوسط عمكرد ۱/۱تن در هكتار مي باشد .در سال زراعي ۸۲-۸۱ توليد گندم ۱۹هزار تن بوده كه از اين مقدار ۹۸۵۰ تن توسط سازمان تعاون روستايي شهرستان خريداري شده است .همچنين سطح كشت چغندر قند در سالهاي مختلف وبا توجه به شرايط جوي وعملكرد كارخانجات قند بين ۲۵۰۰تا ۳۵۰۰هكتار متغير مي باشد .در سال زراعي ۸۲-۸۱ ميزان توليد چغندر قند منطقه ۱۰۵ هزار تن با متوسط عيار ۵/۱۷بوده كه از لحاظ امتياز وعيار در سطح استان رتبه اول را داشته است ,ساير محصولات زراعي منطقه شامل سيب زميني ,جو,عدس ,نخود وسياهدانه مي باشد . باغباني :سطح كل باغات منطقه حدود ۵/۱۶هزار هكتار است كه اغلب آن محصول سيب (۹۵در صد)ودر رديف هاي بعدي گردو,بادام ,آلبالو , هلو وزردآلومي باشد .طبق برآورد انجام شده در حدود ۶۴/۷۳در صد كل در آمد ناخالص محصولات آبي و۰۹/۶۸در صد كل محصولات كشاورزي شهرستان به سيب درختي اختصاص دارد .وجود درختان وحشي سيب در كوه آلمالو در شمال روستاي ورق از توابع دهستان وردشت نشان از قدمت واستعداد بالقوه اين منطقه در پرورش سيب دارد. اولين باغ سيب در سال ۱۳۳۸ در شهرستان سميرم احداث گرديد واز سال ۱۳۵۰به بعد كاشت واحداث آن سير صعودي پيدا كرد به طوري كه در حال حاضر حدود ۱۲ هزار هكتار باغ بارور با عملكرد متوسط ۲۰تن در هكتار و۴هزار هكتار نهال سيب در سطح شهرستان در سه منطقه وردشت ,شهر سميرم وبخش پادنا در كوهپايه هاي زاگرس با بيش از ۵/۶ميليون اصله درخت در خور توجه است.اقتصادي بودن اين محصول باعث گسترش باغات سيب گرديده وتوليد ساليانه آن را به حدود ۳۰۰هزار تن رسانيده است وپيش بيني مي شود تا سال ۱۳۸۵به ۳۵۰ هزار تن برسد وعده باغداران آن به ۶هزار نفر برسد .واريته هاي سيب منطقه از ارقام پايه بذري شامل رد وگلدن ,دليشز, گلاب اصفهان ,گلاب كهنز ,سلطاني ,شفيع آبادي, گرن اسميت , چهار,اسرائيلي وآستارا مي شود واز ارقام پايه كوتاه مالينگ نيز مي توان به ارقام فوجي ,گالاوآيلارداشاره كرد. خدمات عليرغم رشد سهم بخش خدمات به ۳/۱۶در صد در سال ۱۳۷۵,به علت عدم وجود زير ساخت هاي اساسي وپايين بودن كيفيت كاري و همچنين به علت مشكلات ارتباطي كه بيشتر ناشي از عوامل طبيعي است ,خدمات رساني بويژه از لحاظ خدمات عالي وترويج در سطح منطقه چندان مناسب نيست .ولي با اين حال نسبت به بعضي از مناطق همجوار از وضعيت بهتري برخورداراست .هم اكنون ۹۹در صد از مناطق روستايي شهرستان داراي آب وبرق وبيش از ۹۰درصد داراي خدمات ارتباطي به صورت دفاتر مخابراتي ومراكز خودكار هستند. همچنين در مركز دهستانها ادارات وسازمانهاي مختلف شهرستان به صورت نمايندگي مشغول خدمات رساني است از لحاظ راههاي ارتباطي تقريبا ۹۰ در صد راه هاي روستايي تقريبا رضايت بخش است ,اما در كل وضعيت خدمات اساسي وزير بنايي در سطح منطقه چندان مناسب نيست. صنعت با وجود معادن ومنابع فراوان ونيز با وجود توليد ساليانه بيش از ۳۰۰ هزار تن سيب درختي وبي از۱۸۰هزار تن ساير محصولات كشاورزي در سطح منطقه ,بخش چندان رشدي ننموده وتنها ۱/۰در صد كل صنايع استان را شامل مي شود .صنايع موجود در منطقه بيشتر شامل صنايع دستي همچون قالي , گليم وجاجيم بافي ونمد مالي مي شود واز لحاظ وجود صنايع وكارخانجات موجود در منطقه مي توان به كارخانه خاك نسوز پشته , گچ ونك, شركت صنايع جانبي سيب اروم سانكوك ودو سرد خانه ۵هزار تني وحدود ۳۰ تا ۴۰ كارگاه متوسط وكوچك صنايع توليدي همچون صندوق سازي وبلوك زني اشاره كرد كه با توجه به ظرفيت ها واستعداد هاي بالقوه وبالفعل منطقه بسيار نا چيز است. معادن معادن موجود در سطح شهرستان سميرم در ۳ گروه طبقه بندي مي شود كه عبارتند از :معادن سنگهاي تزئيني :معدن سنگ مرمريت قبر كيخا با ذخيره ۷۵,۰۰۰ تن واستخراج ساليانه ۸,۷۵۰تن سنگ مرمريت كهنور چه با ظرفيت ۱,۲۵۰,۰۰۰تن واستخراج ساليانه ۷,۰۰۰تن ومعدن سنگ مرمريت مهرگرد با ظرفيت ۴۵۰,۰۰۰متر مكعب استخراج ساليانه ۱۵,۰۰۰متر مكعب .معادن خاك نسوز : معدن خاك نسوز شمالي با ظرفيت ۲,۴۳۷,۰۰۰تن واستخراج ساليانه ۱۵,۰۰۰تن معدن خاك نسوز جنوبي با ظرفيت ۱۶۵,۰۰۰تن واستخراج ساليانه ۱۰۰۰تن ,ومعدن سنگ گچ ونك سميرم كه اين معدن از نظر زمين شناسي متعلق به سازندگچساران بوده وبا آهك ومارن همراه مي باشد .ميزان ذخيره اين معدن ۵/۱ميليون تن وميزان توليد آن روزانه ۳۰۰تن مي باشد .معادن مس و سرب خانقا , معدن مس چاه پلنگ ,و معدن مس و سرب آب باغ كهرويه (كيلو متر ۲۳ جاده سميرم شهرضا )با نوع ماده گالن كه تاكنون ۶هزار تن از آن استخراج شده است. مناطق ديدني سميرم **آبشار زيباي آب ملخ (تخت سليمان )شايد يكي از بي نظير ترين منا طق ديدني ايران اين آبشار زيبا باشد. **دنا ار بلندترين قله هاي ايران در ۷۰ كيلومتري سميرم سميرم شهرستاني در ۱۶۰ كيلومتري اصفهان داراي آب وهواي معتدل تابستاني ومناطق طبيعي سرشار وغني مي باشد حدود صدها گونه گياهان اين منطقه در دنيا منحصر به فرد مي باشد. نمونه اي از مناطق تفريحي سميرم : الف – آبشار معروف سميرم در ۵كيلو متري شهر سميرم ,آب وهواي خنك. ب-آبشار تنگ خشك در ۴۵ كيلومتر سميرم محيط زيباي طبيعي ج-سد حنا ۳۰كيلو متري سميرم ديدني وجالب د-آبشار خفر در حدود ۷۰كيلو متري سميرم منطقه هاي جذاب وبكر , طبيعي در پناه كوه هاي سر به فلك كشيده دنا ,هنوز مقداري برف در كنار اين آبشارطراوت خاصي به آن مي بخشد. ه-چشمه نول در حدود ۱۴۰كيلو متري سميرم در پناه كو هاي دناچشمه اي بسيار زيبا كه از زير دل برفها بيرون مي زند. و-چشمه بابا زرنگ در ۴۵ كيلومتري سميرم منطقه اي زيبا وديدني نزديك شهر كمه. به هر سمت اين شهرستان كه مي روي رودي جاري ,چشمه اي جوشان,كوهي سر به فلك كشيده چرا سميرم در مورد وجه تسميه سميرم سخنان زيادي گفته اند كه مي توانيم به جرات بگوييم هيچكدام از آنها قطعيت ندارد بجز يك مورد كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنيم . ۱-بنا به قولي سميراميس مله بابل به اين منطقه آمده است واين سهر را بنا نهاده است وبه همين دليل به سميرم موسوم شده است كه مخفف نام سميراميس مي باشد.۲-بنا به نقلي از فردوسي در شاهنامه گويا مادر بهرام گور از سميرم بوده است واواين شهر را بنا نهاده وبه ان افتخار مي كند ومي گويد . زمادر سميرم نبيره شهم زمردي همي با هنر همرهم ۳-عده اي معتقدند كه سام نريمان(جد رستم )در حال عبور از كشور كسالت شديد داشته است (دچار دندان درد شديد )بوده است وقتي كه به اين ناحيه مي رسد آرام مي گيرد وگفته اند سميرم يعني جاي كه سال آرام گرفته است كه اين سه مورد همان طور كه گفتم در حد نقل قول مي باشد وسنديت ندارد . مي گويند به علت اينكه اين ناحيه داراي آب وهواي كوهستاني وبسيار سردي بوده است در اين مورد به سخنان احمد كسروي در كتاب«نام شهر هاي ايران »اشاره مي كنم كه گفته است سميرم از دو جزء سمي يا شمي به معني سرد ورام به معني محل .در نتيجه به سميرم يا سميران به معني جا ومكان سرد است كه اين مورد به حقيقت نزديكتر است . ۵-ونقل ديگر اين است كه معروف ترين وجه تسميه آن به علت آب وهواي سرد اين منطقه سميران گفته اند (زميران )كه بعدها به سميرم تبديل شده وبه معناي سر سير است وشايد تلفظ صحيح كلمه به قول ياقوت حموي سميرم بوده است . اماكن مقدس سميرم امام زاده سلطان ابراهيم (ع) از فرزندان امام موسي كاظم (ع) حدود ۸۰۰ سال پيش تبليغات احكام ديني به ناحيه آمده است كه همزمان با خلافيت عباسيان بوده مي گويند مخالفان اين امام زاده اورا در دامنه كوه شيدان به شهادت رسانده اند – …. از قراري كه امير تيمور گوركاني در كتاب بحر النساب خود ذكر است وملاحظه شده است كه:امام زاده علمدار -امام زاده شمس الدين – امام زاده عبدالله امام زاده حسن -امام زاده قاسم (ع)پسران امام زلده اقطر ملقب به امام زاده سليمان بن اسماعيل

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.